top of page

Regulamin Sklepu montazDRZWI.net

I. Definicje

1) Kupujący / Nabywca / Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Sprzedaży, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu montazDRZWI.net.

2) Sprzedający - osoba (fizyczna lub prawna) dokonująca sprzedaży dóbr materialnych lub usług, oferując je Nabywcy.

3) Konsument - Kupujący / Nabywca / Klient dokonujący zakupów Produktów / Usług w Sklepie montazDRZWI.net w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny).

4) Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5) Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu montazDRZWI.net świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu montazDRZWI.net.

6) Sklep montazDRZWI.net - serwis internetowy dostępny pod adresem www.montazdrzwi.net, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

7) Towar - Przedmiot / Produkt / Usługa oferowany/a w Sklepie montazDRZWI.net.

8) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem Sklepu montazDRZWI.net.

9) Ustawa o Prawach Konsumenta - Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

10) Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

11) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

12) Internet - sieć komputerów, urządzeń mobilnych połączonych ze sobą za pośrednictwem infrastruktury telekomunikacyjnej.

II. Postanowienia ogólne

1) Niniejszy Regulamin Sklepu montazDRZWI.net określa zasady korzystania ze Sklepu montazDRZWI.net dostępnego pod adresem www.montazdrzwi.net.

2) Niniejszy Regulamin Sklepu montazDRZWI.net jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

3) Niniejszy Regulamin Sklepu montazDRZWI.net określa w szczególności zasady dokonywania zakupów / zamówień w Sklepie montazDRZWI.net dostępnym pod adresem www.montazdrzwi.net:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu montazDRZWI.net;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostepnych w ramach Sklepu montazDRZWI.net;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu montazDRZWI.net;

d) zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu montazDRZWI.net;

4) Korzystanie ze Sklepu montazDRZWI.net jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system telekomunikacyjny, z którego korzysta Kupujący następujacych minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa lub aplikacja na urządzeniu stacjonarnym lub mobilnym z dostępem do internetu;

5) W celu korzystania ze Sklepu montazDRZWI.net, Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu.

6) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep montazDRZWI.net zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług dostępnych pod adresem www.montazdrzwi.net do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Kupujący zostaną o powyższym powiadomieni.

7) Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu Sklepu montazDRZWI.net w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu montazDRZWI.net dostępnym pod adresem www.montazdrzwi.net oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8) Informacje o produktach podane na stronach Sklepu montazDRZWI.net, w szczególności ich opisy, zdjęcia, parametry techniczne, użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu montazDRZWI.net

1) Właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.montazdrzwi.net może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu montazDRZWI.net, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu montazDRZWI.net, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu Sklepu montazDRZWI.net, a w szczególności, gdy Kupujący:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie montazDRZWI.net dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu montazDRZWI.net naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących w Sklepie montazDRZWI.net;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostały uznane przez właściciela serwisu internetowego pod adresem www.montazdrzwi.net za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Sklepu montazDRZWI.net;

2) Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu montazDRZWI.net, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela serwisu internetowego dostępnym pod adresem www.montazdrzwi.net.

3) Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu montazDRZWI.net w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu montazDRZWI.net niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu montazDRZWI.net w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sklepu montazDRZWI.net;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu montazDRZWI.net jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania ze Sklepu montazDRZWI.net w sposób zgodny z przepisami obowiazujacego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu Sklepu montazDRZWI.net, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet;

IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży / Złożenia Zamówienia

1) W celu zawarcia Umowy Sprzedaży / Złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu montazDRZWI.net należy wejść na stronę internetową pod adresem www.montazdrzwi.net i dokonać rejestracji:

a) rejestracji można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu montazDRZWI.net (Zakupy przez rejestracje), albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia (Zakupy bez rejestracji);

b) warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu montazDRZWI.net;

c) w celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.montazdrzwi.net wybrać zakładkę "Zaloguj się / Zarejestruj się" lub "SUBSKRYBUJ TERAZ" i wypełnić wszystkie niezbędne, wymagane pola;

d) po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. IVc na podany przez Kupującego adres email, wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację lub link aktywujący konto w Sklepie montazDRZWI.net. Po kliknieciu w link aktywujący konto, Kupujący zostanie przekierowany na stronę logowania;

e) w wyniku prawidłowo dokonanego zalogowania / rejestracji, Kupujący otrzyma dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu montazDRZWI.net;

2) Kupujący może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00. Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpocznie się najbliższego dnia roboczego.

3) Dokonując zakupów przez rejestracje, Kupujący składa Zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu montazDRZWI.net poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie montazDRZWI.net do koszyka, a następnie potwierdza złożenie Zamówienia klikając przycisk "ZAMÓWIENIE", wskazując jednocześnie sposób płatności i dostawy, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Kupujący żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego Zamówienia, oraz adresu dostawy.

4) Dokonując zakupów bez rejestracji, Kupujący składa Zamówienie bez zalogowania się do Sklepu montazDRZWI.net poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie montazDRZWI.net do koszyka, a następnie potwierdza złożenie Zamówienia klikając przycisk "ZAMÓWIENIE", wskazując jednocześnie sposób płatności i dostawy, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Kupujący żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego Zamówienia, oraz adresu dostawy.

5) Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis Produktu, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Kupującego oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeśli Kupujący żądał wystawienia takiej faktury.

6) Procedura złożenia Zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez jak i bez rejestracji, w momencie kliknięcia przez Kupującego przycisku "ZAMAWIAM I PŁACĘ". Dokonanie tej czynności kończy złożenie Zamówienia. Na adres email wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia wysłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sklep montazDRZWI.net.

7) Z chwilą otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia złożenia Zamówienia na wskazany przez Kupującego adres email, Kupujący zawiera ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.

V. Ceny / Promocje / Metody Płatności

1) Wszystkie ceny w Sklepie montazDRZWI.net przedstawione są w złotych polskich (zł lub pln) i zawierają podatek VAT.

2) Cena przedstawiona przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.

3) Informacja dotycząca całkowitej wartości Zamówienia wyświetlona jest po złożeniu przez Kupującego Zamówienia klikając przycisk "ZAMAWIAM I PŁACĘ".

4) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu montazDRZWI.net, wprowadzanie nowych Produktów do jego oferty, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu montazDRZWI.net, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5) Promocje w Sklepie montazDRZWI.net nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6) Kupujący może wybrać jedną z metod płatności:

a) karta płatnicza kredytowa lub debetowa;

b) przelew bankowy;

c) za pobraniem;

d) PayPal;

VI. Dostawy / Realizacja Zamówień

1) Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

2) Przez realizację Zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych Produktów do Kupującego.

3) Realizacja Zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu, wyjątek (za pobraniem).

4) W przypadku braku uregulowania płatności za Zamówienie w ciągu 3 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

5) W przypadku 3-krotnego braku uregulowania płatności za Zamówienie przez Kupującego, system automatycznie nałoży na niego blokadę w rejestrze naszych Klientów i tym samym nie będzie mógł dokonywać dalszych Zamówień.

6) Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od chwili przekazania gotowego Zamówienia Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej.

7) Zamówienie realizowane jest przez Sprzedającego tylko na terenie Polski.

VII. Paragony / Faktury

1) Do każdego Zamówienia dołączony jest dokument zakupu w postaci paragonu.

2) Faktura VAT dołączona jest na wyraźne życzenie Kupującego, po wcześniejszym podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.

VIII. Reklamacje

1) Na wszystkie produkty zakupione przez Kupującego w Sklepie montazDRZWI.net przysługują Kupującemu uprawnienia z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady produktu w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (rękojmia) przez okres 2 lat od daty zakupu.

2) Reklamacje przyjmujemy tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

3) Kupujący jest zobowiązany wysłać reklamowany produkt wraz z opisem jego wady i dowodem zakupu na podany adres: montazDRZWI.net, Lwowska 31/101, 56-400 Oleśnica.

4) Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego przyjęcia.

5) W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający zaproponuje Kupującemu jedną z metod jej załatwienia:

a) naprawa produktu;

b) wymiana na nowy wolny od wad;

c) wymiana na inny w tej samej cenie;

d) obniżenie ceny;

e) odstąpienie od Umowy Sprzedaży;

6) Decydując się na złożenie reklamacji drogą wysyłkową Kupujący pokrywa koszty odesłania produktu.

7) Sklep montazDRZWI.net nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

IX. Prawo odstąpienia od Umowy

1) Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając na swój koszt Produkty objęte Umową w stanie niezmienionym i nienaruszonym na podany adres: montazDRZWI.net, Lwowska 31/101, 56-400 Oleśnica.

2) Sprzedający zwróci Kupującemu nie później niż w terminie 14 dni dokonane przez Kupującego płatności, pomniejszone o koszty dostawy, tą samą drogą którą wybrał przy składaniu Zamówienia.

3) Sprzedający może odstąpić od zawartej Umowy w przypadku błędnie złożonej Oferty Kupującemu lub braku możliwości realizacji złożonego Zamówienia przez Kupującego niezgodnego z Regulaminem sklepu montazDRZWI.net.

X. Dane Osobowe / Polityka Prywatności / Ciasteczka (cookies) / RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z naszego sklepu online.

1) Klient może odwiedzić naszą stronę internetową www.montazdrzwi.net i przeglądać ją bez konieczności podawania danych osobowych. Podczas przeglądania strony Klient pozostaje anonimowy, aż do momentu kiedy założy konto i się w nim zaloguje za pomocą swoich danych osobowych podanych przy rejestracji.

2) Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, Sklep montazDRZWI.net, właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.montazdrzwi.net.

3) Sprzedający dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z pozn. zm.) oraz Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z pozn. zm.).

4) Sklep montazDRZWI.net, przechowuje i przetwarza dane osobowe Klienta, które udostępnia w ramach zakupów w serwisie internetowym dostępnego pod adresem www.montazdrzwi.net, w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń oraz aby umożliwić Klientowi korzystanie z usług Sklepu montazDRZWI.net.

5) Sklep montazDRZWI.net będzie korzystać z udostępnionych przez Klienta informacji w celu realizacji Zamówień Kupującego oraz zapewnienia Kupującemu dostępu do usług i informacji oferowanych w serwisie internetowym dostępnego pod adresem www.montazdrzwi.net. Poza tym Sklep montazDRZWI.net będzie korzystać z udostępnionych przez Klienta informacji w celach administrowania kontem Klienta, weryfikacji i przeprowadzenia transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi online, sprawdzania, ściągania danych z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.montazdrzwi.net, ulepszania układu graficznego i/lub treści serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.montazdrzwi.net oraz dostosowania ich do potrzeb Użytkowników, identyfikacji Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.montazdrzwi.net oraz przeprowadzania badań demograficznych dotyczących Użytkowników.

6) Klient może uzyskać od Sklepu montazDRZWI.net informacje, które zdaniem Sklepu montazDRZWI.net mogą go zainteresować lub o które poprosił poprzez wyraźne złożenie subskrypcji, w tym informacje na temat Produktów, Usług i Promocjach, oraz informacje odnoszące się do innych firm z naszej grupy lub dotyczące naszych partnerów. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Sklep montazDRZWI.net może także zapoznać Klienta w emailu ze szczególami innych Produktów i Usług.

7) Klient, jeśli nie chce otrzymywać żadnych informacji handlowych od Sklepu montazDRZWI.net może z nich zrezygnować w dowolnym momencie anulując subskrypcję.

8) Sklep montazDRZWI.net jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu Kupującego na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia Produktu/ów (na przykład Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej).

9) Klient ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które posiadamy lub przetwarzamy. Ma prawo zażądać od nas bezpłatnego poprawienia wszelkich nieścisłości dotyczących swoich danych. Na każdym etapie ma również prawo poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania swoich danych osobowych bezpośrednio do celów marketingowych.

10) Ciasteczka (cookies) - mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tą stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

11) Korzystanie z naszego Sklepu montazDRZWI.net bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies oznacza zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.montazdrzwi.net.

12) W każdym czasie istnieje możliwość zablokowania korzystania z plików cookies oraz usunięcia stałych plików cookies, wykorzystując stosowne ustawienia dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są zwyczajowo dostępne w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

13) Zablokowanie lub ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych w Sklepie montazDRZWI.net.

XI. Postanowienia Końcowe

1) Informacje o Towarach, prezentowanych na stronach Sklepu montazDRZWI.net, w szczególności ich opisy, ceny i zdjęcia, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu montazDRZWI.net mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz o Odpowiedzialności za Szkodę Wyrządzoną przez Produkt Niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

3) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy serwisem internetowym dostępnego pod adresem www.montazdrzwi.net a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami własciwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

4) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy serwisem internetowym dostępnego pod adresem www.montazdrzwi.net a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu montazDRZWI.net.

5) Strona internetowa w fazie testów.

Paragony / Faktury
Metody Płatności
Polityka Prywatności
bottom of page